Nghĩa của từ: duplicated

*
lặp lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duplicated
- lặp lại