Nghĩa của từ: duplication

*
sự sao chép; sự tăng gấp đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duplication /,dju:pli'keiʃn/
* danh từ
 - sự sao lại, sự sao lục, sự làm thành hai bản
 - sự gấp đôi, sự nhân đôi
Động từ BQT - Android App