Nghĩa của từ: duplicator

* mt.
dụng cụ sao chép, máy sao chép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duplicator /'dju:plikeitə/
* danh từ
 - máy sao chép; máy chữ đánh được nhiều bản
Động từ BQT - Android App