Nghĩa của từ: duration

*
khoảng thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duration /djuə'reiʃn/
* danh từ
 - thời gian, khoảng thời gian (tồn tại của một sự việc)
=for the duration of the war+ trong thời gian chiến tranh
Động từ BQT - Android App