Nghĩa của từ: during

*
trong khi lúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

during /'djuəriɳ/
* danh từ
 - trải qua, trong lúc, trong thời gian
Động từ BQT - Android App