Nghĩa của từ: dyad

*
điat

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dyad /'daiæd/
* danh từ
 - số 2 (hai)
 - nhóm hai, bộ đôi, cặp
 - (hoá học) gốc hoá trị hai
Động từ BQT - Android App