Nghĩa của từ: e quimodal distrributions

* tk.
phân phối cùng mốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error