Nghĩa của từ: ecliptic

* tv.
(đường) hoàng đạo; mặt phẳng hoàng đạo || (thuộc) hoàng đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ecliptic /i'kliptik/
* tính từ (thiên văn học)
 - (thuộc) nhật thực, (thuộc) nguyệt thực
* danh từ (thiên văn học)
 - đường hoàng đạo
Động từ BQT - Android App