Nghĩa của từ: econometrics

* tk.
kinh tế lượng học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

econometrics
* danh từ
 - toán kinh tếĐộng từ BQT - Android App