Nghĩa của từ: ecylotomic field

* đs.
trường chia vòng tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App