Nghĩa của từ: effaceable

* đs.
khử được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

effaceable /i'feisəbl/
* tính từ
 - có thể xoá, có thể xoá bỏ
Động từ BQT - Android App