Nghĩa của từ: effect variable

* tk.
biến phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App