Nghĩa của từ: effective cycle

* đs.
chu trình hữu hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App