Nghĩa của từ: effective evaluation

* log.
sự đánh giá có hiệu quả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error