Nghĩa của từ: effective valuation

* đs.
đánh giá có hiệu quả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App