Nghĩa của từ: effectless

*
không hiệu quả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

effectless /i'fektlis/
* tính từ
 - không có kết quả
 - không hiệu lực, không hiệu quả, không tác dụng
 - không tác động, không ảnh hưởng; không ấn tượng
Động từ BQT - Android App