Nghĩa của từ: efficiency estimation

* tk.
sự ước lượng hữu hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App