Nghĩa của từ: einartig

* đs.
đơn vị. điều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

einartig
- (đại số) đơn vị, điều



Động từ BQT - Android App