Nghĩa của từ: einstufig group

*
nhóm một bậc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App