Nghĩa của từ: ejector

* kỹ.
[bơm,vòi,súng máy] phun

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ejector /i:'dʤektə/
* danh từ
 - người tống ra, người đuổi ra
 - (kỹ thuật) bơm phụt
Động từ BQT - Android App