Nghĩa của từ: elastic medium

* vl.
môi trường đàn hồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error