Nghĩa của từ: elastic modulus

* Cơ.
môđun đàn hồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error