Nghĩa của từ: electrical induction

* vl.
độ dịch (chuyển) điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App