Nghĩa của từ: electrify

*
nhiễm điện, điện khí hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electrify /i'lektrifai/ (electrise) /i'lektraiz/ (electrize) /i'lektraiz/
* ngoại động từ
 - cho nhiễm điện
 - cho điện giật
 - điện khí hoá
 - (nghĩa bóng) làm giật nảy người, kích thích
Động từ BQT - Android App