Nghĩa của từ: electrodynamic

*
điện động lực học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electrodynamics /i'lektroudai'næmiks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - điện động lực, môn động lực điện
Động từ BQT - Android App