Nghĩa của từ: electromagnetic

*
điện từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electromagnetic /i'lektroumæg'neik/
* tính từ
 - điện tử
Động từ BQT - Android App