Nghĩa của từ: electromechanical

*
điện cơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electromechanical apparatus
 - (Tech) thiết bị điện cơĐộng từ BQT - Android App