Nghĩa của từ: electromotor

*
động cơ điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electromotor /i'lektrou'moutə/
* danh từ
 - động cơ điện, mô tơ điện
Động từ BQT - Android App