Nghĩa của từ: electron tube

*
đèn điện tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electron tube /'ilektrɔn'tju:b/
* danh từ
 - ống điện tử
Động từ BQT - Android App