Nghĩa của từ: electrostatics

*
tĩnh điện học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electrostatics /i'lektrou'stætiks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - tính điện học
Động từ BQT - Android App