Nghĩa của từ: elementary divisor

* đs.
ước sơ cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App