Nghĩa của từ: elementwise

*
theo từng phần tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

elementwise
- theo từng phần tửĐộng từ BQT - Android App