Nghĩa của từ: elliptic congruance

*
đoàn eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App