Nghĩa của từ: elliptic equation

* gt.
phương trình eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error