Nghĩa của từ: elliptical field

* đs.
trường eliptric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App