Nghĩa của từ: emanation

* top.
sự phát xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

emanation /,emə'neiʃn/
* danh từ
 - sự phát ra, sự bắt nguồn
 - vật phát ra
 - (hoá học) sự xạ khí
Động từ BQT - Android App