Nghĩa của từ: embeddability

*
tính nhúng được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

embeddability
- tính nhúng đượcĐộng từ BQT - Android App