Nghĩa của từ: emigration

*
sự di cư, sự du trú, sự di dân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

emigration /,emi'greiʃn/
* danh từ
 - sự di cư
Động từ BQT - Android App