Nghĩa của từ: empirical

*
theo kinh nghiệm, thực nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

empirical /em'pirikəl/
* tính từ
 - theo lối kinh nghiệm, kinh nghiệm chủ nghĩa
Động từ BQT - Android App