Nghĩa của từ: enable

*
có thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

enable /i'neibl/
* ngoại động từ
 - làm cho có thể (làm gì), làm cho có khả năng (làm gì)
 - cho quyền, cho phép (ai) (làm gì)
Động từ BQT - Android App