Nghĩa của từ: encode

*
ghi mã, lập mã

Nghĩa trong từ điển StarDict:

encode /in'koud/
* ngoại động từ
 - ghi thành mật mã (điện...)
Động từ BQT - Android App