Nghĩa của từ: end face

* mt.
mặt cuối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App