Nghĩa của từ: endless loop

* mt.
nút vô hạn (của băng)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

endless loop
- (Tech) chu trình vô tận = infinite loopĐộng từ BQT - Android App