Nghĩa của từ: endogenous

*
trong hệ; tk. nội sinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

endogenous /en'dɔdʤinəs/
* tính từ
 - (sinh vật học); (địa lý,địa chất) sinh trong, nội sinh
Động từ BQT - Android App