Nghĩa của từ: endothermal

* vl.
thu nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

endothermal /,endou'θə:məl/ (endothermic) /,endou'θə:mik/
* tính từ
 - (hoá học) thu nhiệt
Động từ BQT - Android App