Nghĩa của từ: energize

* mt.
kích thích, mở máy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

energize /'enədʤaiz/ (energize) /'enədʤaiz/
* ngoại động từ
 - làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị lực cho, tiếp sinh lực cho
* nội động từ
 - hoạt động mạnh mẽ
Động từ BQT - Android App