Nghĩa của từ: energy-momentum tension

* vl.
tenxơ năng lượng xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error