Nghĩa của từ: engaging means

* mt.
phương tiện cho chạy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App