Nghĩa của từ: entrire function

* gt.
hàm nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error