Nghĩa của từ: environ

*
vòng quanh, bao quanh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

environ /in'vaiərən/
* ngoại động từ
 - bao vây, vây quanh, bao vây
Động từ BQT - Android App